zondag 13 oktober 2019

Wist je ...

- dat we deze week de maaltafel van 2 geleerd hebben (en ook de deeltafel)
- we nu veel moeten oefenen op die maaltafels
- we ook nog veel gaan oefenen op het lezen
- we deze week vrijdag ons spaghettipakket mee naar huis krijgen
- de fotografen alweer hun best gedaan hebben -  hier het resultaat


donderdag 3 oktober 2019

zondag 29 september 2019

De tuin van de walvis.

Dinsdag gingen we naar het theater in Mechelen : 'De tuin van de walvis' over een walvis die graag een tuin op zijn rug had. Wij willen ook allemaal graag iets wat misschien helemaal niet kan, zo bleek achteraf: een paard, altijd speeltijd, veel snoepen,...
Vrijdag gingen we toertjes lopen aan de meander. Amai wat een energie hebben onze tweedeklassers. Hier zie je daar (bewegende) beelden van.
Ook onze fotografen van de week hebben weer hun best gedaan. Hier het resultaat.
En nu genieten van een extra dagje rust, laat het weer de pret niet bederven. Amuseer jullie!

zaterdag 21 september 2019

Herfst.

Hoewel de herfst begonnen is, merken we daar (gelukkig) nog niet veel van. We genieten dus nog even van het mooie weer. Dat kan je zien aan de foto's van de fotografen van de voorbije week, die lieten zich helemaal gaan... De bewijzen kan je hier zien.
Volgende week belooft alweer een drukke, maar leuke week te worden: theater, fotograaf, meanderloop enz. Stilzitten is er dus niet veel bij.
Denken jullie aan een fluohesje?

zaterdag 14 september 2019

Genieten!

En we beleefden alweer een drukke maar leuke week: we maakten een maquette van onze klas, we werkten,speelden, knutselden, maakten onze eerste toets en we hebben de gang gemeten met ... onszelf . Geniet maar van onze avonturen met deze foto's.
De foto's van week 1 vind je hier en de foto's van voorbije week vind je hier.

zondag 8 september 2019

Woordpakketten

Vanaf volgende week maandag beginnen we met het oefenen van de woordpakketten.
Hieronder krijgen jullie een overzicht van de woordpakketten die we dit schooljaar gaan behandelen.


Woordpakket 1
tiende mandusde deur
hethet netneede vis
eenhet vuurik wonde zoon
mehij gaaterde heer
de zeedede soepaf
Woordpakket 2
de knalhij staatde sterhet(de) snoep
het spelstukde stamsmal
de knoopik stopde spinik speel
wij staanik steekde steenhet stuur
de knopde stoelik snikhet spook
Woordpakket 3
het vleesde tramslimik zwom
de groepik kroopik bleefik zweet
dwaasde kleurde flesde brief
ik sliepde broekplusgroen
drukde gleufzwaarbroer
Woordpakket 4
de muishet luikuithet stuur
de fluitde uilde buiklui
de kleurbruinde spuitde kuil
ik kruipde snuitde tuinhet huis
ruimhet fruitde gleufvuil
Woordpakket 5
het eiziekik zeiniet
ik ziede geitde reislief
kleinhet pleinde treinwie
het bierde kleidiepde friet
tienik sliepmeide wei
Woordpakket 6
meejade kniewie
tweede made pazo
de truide zeede tweedemeegaan
ik staneede feenu
de sleemeedoenik gadrie
Woordpakket 7
de hulpalsde armpaars
ergonsduurthij voelt
de halsde melkhet dorpelf
de filmde beurteensiets
de fietsik hielphij zoektjuist
Woordpakket 8
ik zeihijkleinde trein
wijik bijtfijnmijn
het eiblijvrijde reis
ik blijfzijmeide prijs
het pleinhij kijktde weihet einde
Woordpakket 9
mooide haaizij gooitik draai
de vlooienhij groeitik gooiik groei
de kooisaainooitwij draaien
de koeienoeihij draaitde kooien
mooiertaaijullie gooienmooie
Woordpakket 10
je groeidewij geeuwennieuwewij gooiden
de leeuwende sneeuwik gloeinieuw
ik draaidewij draaidende kraaiik geeuw
de kraaienhet hooiwij gloeiensaaie
de leeuwjullie groeienik gooidede mooiste
Woordpakket 11
de stroomik schiethij schreeuwthet schijnt
het schipde schokde schoende school
scheenik schreefde schuurhij schrikt
ik sprakde straatzij schrijftde schat
de strafde streephij spreekthij schopt
Woordpakket 12
het beginliefsthet geweerhet bezoek
de broershet geheimzwartde dorst
gelijkhet verdrietik vertelde flits
hij bestaatsterkhet verhaalde plaats
je blijftzij durfthij steekthij helpt
Woordpakket 13
luidhet bloedbreedbrandweer
ik hebhet veldde grondde ramp
de vriendroodhet bedgoedkoop
de draadhardhet zwembadhet hart
de tentik sluithet hoofdhet strand
Woordpakket 14
het eindezij vielende weidefijne
groenede vijfdede keukenwijde
hij huildejuisteluidede deuren
mijn moekebruineleukediepe
wij riepengoedede heiderijke
Woordpakket 15
hij denktde vingersik dankhij brengt
ik springhij klonkde drankwij drinken
linksbangik brengde bank
jongeik sprongde winkelhet ding
de plankde slangwij vangeneng
Woordpakket 16
ik zoude pauwde sausde fout
flauwhet goudhet houtde paus
jouwstoutoudhet gebouw
joude autode oudersde vrouwen
noude vouwblauwkoud
Woordpakket 17
het varkende bergende duivelskleiner
de hoofdenbuitende winterde morgen
dieperik wandelde wortelde sleutels
de vleugelsde tijgersde duivelik luister
vroegerandersde moedersde sleutel
Woordpakket 18
de nachtenhij legtde vluchtzij volgt
jij krijgthij vliegtik zuchtacht
het gezichtde bochtde lichtenhij jaagt
de krachtjij zegtdichtzij vraagt
Woordpakket 19
de kippenwij zwemmende pottenbinnen
de rattenwij kennenwittezij kunnen
allezij missenwij wassende messen
zij liggenwij stoppenzij zullengekke
de zakkenjulliede sokkende bossen
Woordpakket 20
tussende remmenwij willenzij kloppen
jullie rennende bussende vissende modder
jullie winnenalleenalleswij klimmen
de poppende zussenzij stappenzij trekken
de appelwij zeggende stokkenzij zetten
Woordpakket 21
het oogde boogik krijgde berg
ik lachde mugechthij kocht
ik volgzachtik legeen slag
pechde dwerghet lichtde nacht
ik zorgzichik sloegrecht
Woordpakket 22
de apendurede bekerde bomen
wij lopende damengrotede kamers
de ezeldurende tafelde muren
het tekende vogelsde burenhet water
zevende urende dekenover
Woordpakket 23
wij roepende bakkerde scholendeze
wij bellende maandenmagerzij spelen
de dwergennegende koppendikke
het konijnde oliewij duikenzij zullen
de schapende poortende vurende lampen
Woordpakket 24
blauwik hebnieuwde leeuw
de bochtde hoedsaainooit
hij groeitde eurowij kruipenhij volgt
de schoenenhet gebouwik vergeetde pech
leeghet pleinde vijfdeik schrijf
Woordpakket 25
de regende geurende appelswij geven
de spiegelzij blijvenzurede paarden
zij snoepenwij kunnende zomerde duinen
de soortende poppende geitenwij speelden
openzij trekkende harenjullie zitten
Woordpakket 26
de brandweereen vrijdaghij kruiptde haai
de koeiennieuwede oudersde auto
ik lachhij zuchthet strandde weide
omhoogmooiehij vliegtde ingang
de bankhij denktde schreeuwzij hangt

we zijn vertrokken!

De eerste week zit er alweer op. We hebben al hard gewerkt, maar ook geknutseld, gezongen, gedanst en gespeeld. 2a had zelfs al een jarige te vieren, proficiat Jens. De foto's van de eerste week volgen deze week want we hebben nog niet van alle ouders de toestemming gekregen om ze online te zetten.
Denken jullie aan ons plakboek van maandag? Je mag altijd iets meebrengen (foto of andere herinnering) van het afgelopen weekend zodat we hiermee ons plakboek kunnen aanvullen.
Wie zijn turngerief of papieren van de eerste schoolweek nog niet meegebracht heeft, graag maandag.